(به زراعی نهال و بذر(نهال و بذر اقتصاد و توسعه کشاورزی اقتصاد کشاورزی و توسعه آب و خاک
بوم شناسی کشاورزی به نژادی نهال و بذر تنش های محیطی در علوم زراعی (فن آوری زیستی در کشاورزی (پژوهش کشاورزی
علوم کشاورزی ایران (دانش آب و خاک (دانش کشاورزی تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران بیوتکنولوژی کشاورزی
فناوری های نوین کشاورزی (کشاورزی پویا (دانش کشاورزی ایران علوم و فنون کشاورزی و منابع طبیعی، علوم آب و خاک علوم کشاورزی و منابع طبیعی
دانش غذا و کشاورزی تازه های کشاورزی پیام جهاد کشاورزی ماشین های کشاورزی
تحقیقات اقتصاد کشاورزی تحقیقات آب و خاک ایران کشاورزی و منابع طبیعی گلستان کشاورزی و غذا
تکتا برزگر جوانان روستا دانش کشاورزی و تولید پایدار
دنیای سبز سنبله سبز زیست دام، کشت و صنعت
شکوفه مدیریت خاك و تولید پایدار هفت روز کشاورزان