پژوهش های توليدات دامی مجله الکترونیک فرآوری و نگهداری موادغذایی فصلنامه مسکن و محیط روستا ماهنامه پیام مسکن
(پژوهش های خاک (علوم خاک و آب پژوهش های حبوبات ایران (پژوهش های آبخیزداری (پژوهش و سازندگی پژوهش نامه کشاورزی
پژوهش های زراعی ایران پژوهش های صنایع غذایی پژوهش نامه اصلاح گیاهان زراعی پژوهش نامه مدیریت حوزه آبخیز
پژوهش های علوم دامی آبیاری و زهکشی ایران (زراعت (پژوهش و سازندگی روستا و توسعه
پژوهش آب ایران مهندسی بیوسیستم ایران توسعه روستایی پژوهش های علوم دامی ایران
پژوهش های حفاظت آب و خاك (علوم دامی (پژوهش و سازندگی (دامپزشکی (پژوهش و سازندگی پژوهش های روستایی
پژوهش های علوم و فناوری چوب و جنگل پژوهش های تولید گیاهی پژوهش های علوم و صنایع غذایی ایران مهندسی منابع آب
روش های نوین آبیاری