اقتصاد کشاورزی و توسعه آب و خاک قوانین و مقررات نشریه دهیاری ها
ماهنامه پیام مسکن (فن آوری زیستی در کشاورزی (پژوهش کشاورزی (به زراعی نهال و بذر(نهال و بذر اقتصاد و توسعه کشاورزی
بیوتکنولوژی کشاورزی بوم شناسی کشاورزی به نژادی نهال و بذر تنش های محیطی در علوم زراعی
علوم کشاورزی و منابع طبیعی علوم کشاورزی ایران (دانش آب و خاک (دانش کشاورزی تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران
ماشین های کشاورزی فناوری های نوین کشاورزی (کشاورزی پویا (دانش کشاورزی ایران علوم و فنون کشاورزی و منابع طبیعی، علوم آب و خاک
کشاورزی و غذا دانش غذا و کشاورزی تازه های کشاورزی پیام جهاد کشاورزی
علوم زراعی ایران تحقیقات اقتصاد کشاورزی تحقیقات آب و خاک ایران کشاورزی و منابع طبیعی گلستان
حفاظت گیاهان پژوهش و سازندگی چغندر قند تولید گیاهان زراعی
تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران بیماری های گیاهی مجله الکترونیک فرآوری و نگهداری موادغذایی فصلنامه مسکن و محیط روستا
تحقیقات جنگل و صنوبر ایران تحقیقات ژنتیک و اصلاح گیاهان مرتعی و جنگلی ایران شیلات ایران علوم و فنون کشت های گلخانه ای
علوم و فنون باغبانی ایران مرتع جنگل ایران تحقیقات مرتع و بیابان ایران
دانش دامپروری (علوم باغبانی (علوم و صنایع کشاورزی زیتون باغدار
پژوهش های توليدات دامی دامداران ایران دامپروران تازه های دام، طیور و آبزیان
(پژوهش های خاک (علوم خاک و آب پژوهش های حبوبات ایران (پژوهش های آبخیزداری (پژوهش و سازندگی پژوهش نامه کشاورزی
میکروبیولوژی دامپزشکی پژوهش های صنایع غذایی پژوهش نامه اصلاح گیاهان زراعی پژوهش نامه مدیریت حوزه آبخیز
آبیاری و زهکشی ایران (زراعت (پژوهش و سازندگی روستا و توسعه پژوهش های زراعی ایران
نشریه شیلات توسعه روستایی پژوهش های علوم دامی ایران پژوهش های علوم دامی
پژوهش آب ایران مهندسی بیوسیستم ایران دانش کشاورزی و تولید پایدار تحقیقات بیماری های گیاهی
تحقیقات علوم چوب و کاغذ ایران تحقیقات حمایت و حفاظت جنگل ها و مراتع ایران پژوهش های روستایی جنگل و فرآورده های چوب
پژوهش های حفاظت آب و خاك (علوم دامی (پژوهش و سازندگی (دامپزشکی (پژوهش و سازندگی گیاه شناسی ایران
دامپزشکی آیینه دامپزشکی تحقیقات آزمایشگاهی دامپزشکی مهندسی منابع آب
علوم و مهندسی آبخیزداری ایران تحقیقات دامپزشکی بهداشت و بیماری های دام دامپزشکی
تکتا برزگر جوانان روستا مرتع و آبخیزداری
دنیای سبز سنبله سبز زیست دام، کشت و صنعت
پژوهش های علوم و فناوری چوب و جنگل پژوهش های تولید گیاهی پژوهش های علوم و صنایع غذایی ایران هفت روز کشاورزان
روش های نوین آبیاری شکوفه اطلاعات مرغداری و دامپروری مدیریت خاك و تولید پایدار