(کشاورزی پویا (دانش کشاورزی ایران
علمی - پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامیرتبه علمی
فصلنامهدوره انتشار
(دانشگاه آزاد اسلامی، واحد ورامین- پیشوا- (معاونت پژوهشی صاحب امتیاز
دكتر علیرضا استعلاجیمدیر مسئول
دكتر نبی الله نعمتیسردبیر
ورامینمحل انتشار
5-4220041 (0291)تلفن
ورامین، پیشوا، شهرك نقش جهان، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین، پیشوا، كد پستی 381774895، دفتر معاونت پژوهشی واحدنشانی
agri@iauvaramin.ac.irنشانی الكترونیك
جلد ٣، شماره ٣ جلد ٣، شماره ٢ جلد ٣، شماره ١ جلد ٢، شماره ٣ و ٤
جلد ٤، شماره ٣ جلد ٤، شماره ٢ جلد ٤، شماره ١ جلد ٣، شماره ٤
جلد ٥، شماره ٤ جلد ٥، شماره ٢ جلد ٥، شماره ١ جلد ٤، شماره ٤
جلد ٦، شماره ٤ جلد ٦، شماره ٣ جلد ٦، شماره ٢ جلد ٦، شماره ١