دانش کشاورزی و تولید پایدار
(علمی - پژوهشی (کشاورزیرتبه علمی
فصلنامهدوره انتشار
دانشکده کشاورزی دانشگاه تبریزصاحب امتیاز
دکترسعید زهتاب سلماسی مدیر مسئول
دكتر سعید زهتاب سلماسی سردبیر
تبریزمحل انتشار
3392037 (0411) تلفن
3356002 (0411) فاكس
دانشگاه تبریز، دانشکده کشاورزی، دفتر مجله دانش کشاورزی پایدار- کد پستی 5166614766 نشانی
tabrizu.ac.ir سایت اختصاصی
asci_tu@tabrizu.ac.irنشانی الكترونیك
جلد ٢٠، شماره ٣ جلد ٢٠، شماره ٢ جلد ٢٠، شماره ١ جلد ١٩، شماره ١
جلد ٢١، شماره ٣ جلد ٢١، شماره ٢ جلد ٢١، شماره ١ جلد ٢٠، شماره ٤
جلد ٢٢، شماره ٣ جلد ٢٢، شماره ٢ جلد ٢٢، شماره ١ جلد ٢١، شماره ٤
جلد ٢٣، شماره ١ جلد ٢٢، شماره ٤